Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 18 april 2018 met bijlage 1 (Verwerkersovereenkomst)
(Gezamelijk hier te downloaden als pdf bestand)

VAN:

sites4ondernemers
Brouwersgracht 134
1013HA Amsterdam
Kvk nummer: 34315019

hierna te noemen: gebruiker

1. Begripsomschrijvingen

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van sites4ondernemers, verder te noemen Leverancier, gevestigd te Amsterdam aan de Brouwersgracht 134, 1013HA, en ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 34315019.

Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Leverancier wordt gesloten.

Producten en Diensten
de door Leverancier te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en de promotie van een website, de productie van multi media presentaties en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst
elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website met een digitaal formulier, of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Leverancier.

Website
de door of ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig voorzien, zijn de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Leverancier niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Leverancier gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Leverancier schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door Leverancier heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 3. Iedere betrokkenheid van Opdrachtgever bij uitvoering van de opdracht vanaf zeven dagen na overlegging van de offerte geldt als een onverkorte acceptatie van de offerte – ook als deze nog niet formeel is geaccordeerd.

4. Duur en beëindiging

 1. Indien Opdrachtgever na akkoord op de offerte het contract wenst te beëeindigen – zonder dat Leverancier in gebreke is geweest – en Leverancier nog géén diensten heeft geleverd, is opdrachtgever altijd verplicht 50% van het overeengekomen offerte bedrag te voldoen.
 2. Indien Opdrachtgever na akkoord op de offerte het contract wenst te beëeindigen – zonder dat Leverancier in gebreke is geweest – worden de door Leverancier gemaakte uren in rekening gebracht.
 3. Leverancier heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft Leverancier het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 • Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5. Levering en leveringstijd

 1. Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier verstrekt te zijn door opdrachtgever
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Leverancier zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van afgesproken levertijd door overmacht aan de zijde van Leverancier, zijn geen grond tot ontbinding van de overeenkomst. Leverancier Webdesign zal haar leveringsplicht ten aanzien van opdrachtgever behouden.

6. Onderhoud en storingen

 1. Ten behoeve van onderhoud kan Leverancier tijdelijk (een deel van) de website buiten gebruik stellen. Leverancier zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
 2. Indien er een storing optreedt in het functioneren van een website van Leverancier dient de storing door of namens Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan Leverancier bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.
 3. De kosten voor een storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door eigen toedoen. Met Opdrachtgever kan een andere regeling terzake van de kostenverdeling worden overeengekomen.

7. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Leverancier is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

8. Prijzen

 1. Alle door Leverancier genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. 
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden met een vooruitbetaling van 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en dienen binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan, zo niet behoudt Leverancier het recht de opdracht (tijdelijk) stil te leggen.
 4.  Leverancier stuurt Opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Betalingen dienen altijd binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan.
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan wordt het factuurbedrag met 10% verhoogd. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 8 werkdagen na datum van de rekening aan Leverancier aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Leverancier een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet aan Leverancier is voldaan.
 9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt Leverancier een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Leverancier geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Leverancier totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag vande voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
 2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of enige andere schade. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Leverancier.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Leverancier is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
 6. Leverancier kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van een reeds opgeleverde website. Ongeacht of deze website al dan niet over een Content Management Systeem beschikt.
 7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Leverancier mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 8. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Leverancier. Als  opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Leverancier als gevolg daarvan lijdt.
 9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afkopen/regelen van de copyrights op door hem aangeleverd beeld- en tekstmateriaal, en wordt aansprakelijk gehouden voor eventuele schadeclaims.

12. Buitengebruikstelling

 1. Leverancier heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Leverancier niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Leverancier zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Leverancier gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

13. Reclameren

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Leverancier vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Leverancier.
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. Informatieverstrekking

 1. Gegevens en promotiemateriaal die noodzakelijk zijn voor realisatie van de opdracht dienen binnen 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier verstrekt te zijn door Opdrachtgever. Indien opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, zal Leverancier Opdrachtgever hiervan in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van het totale factuurbedrag binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst blijft bestaan.
 2. Leverancier zal vertrouwelijkheid betrachten ten aanzien van alle informatie die zij van Opdrachtgever verkrijgt waarvan zij uit de aard van de informatie het vertrouwelijke karakter kan opmaken.

15. Wijziging van de voorwaarden

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage 1 - Verwerkersovereenkomst